Służymy pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę.
Telefon alarmowy:
994
Data opublikowania: 31.01.2011
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Wartość poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy P.Z.P.: Nie
Przedmiot zamówienia: Kontrakt 09 „Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków”, realizowanego w ramach projektu pn. „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
Termin realizacji: Wykonanie dokumentacji projektowe – do 15 listopada 2011 r. Realizacja zaprojektowanych robót budowlanych – do 31 października 2012 r. Okres rękojmi – 60 miesięcy, okres gwarancji – 60 miesięcy, liczone od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przejęcia do eksploatacji przedmiotu umowy.
Miejsce realizacji zamówienia: Bełchatów
Wadium: 800 000 PLN
Odbiór specyfikacji: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 110 Jednostka realizująca Projekt.. Wersja elektroniczna do pobrania ze strony Zamawiającego.
Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu:
Część I IDW:
Część I Załącznik nr 1 do IDW:
Część I Załącznik nr 1 do IDW Poprawiony 07.03.2011:
Część I prawidlowy Załącznik nr 1 do IDW modyfikacja 28.04.11:
Część I Załącznik nr 2 do IDW:
Część I Załącznik nr 2a do IDW:
Część I Załącznik nr 3 do IDW:
Część I Załącznik nr 4 do IDW:
Część I Załącznik nr 5 do IDW:
Część I Załącznik nr 6 do IDW 07.03.2011:
Część I Załącznik nr 6 do IDW Poprawiony 08.03.2011:
Część II projekt umowy:
Część II Wzór karty gwarancyjnej:
Część II Zalecenia dotyczące harmonogramu prac:
Część III Program funkcjonalno - użytkowy:
Załącznik nr 1 do PFU:
ZAŁĄCZNIK NR 2 do PFU:
ZAŁĄCZNIK NR 3 do PFU:
ZAŁĄCZNIK NR 4 do PFU:
Informacja o wniesieniu odwołania:
Odwołanie:
Wyjaśnienia do SIWZ 18.02.11:
Cofnięcie odwołania:
Wyjaśnienia do SIWZ 23.02.11:
Wyjaśnienia do SIWZ 02.03.11:
Modyfikacja treści SIWZ 07.03.2011:
Wyjaśnienia do SIWZ 08.03.11:
Informacja II:
Modyfikacja treści SIWZ 06.04.11:
Ogłoszenie dodatkowych informacji:
Modyfikacja treści SIWZ 15.04.11:
Ogłoszenia o zmianie:
Modyfikacja treści SIWZ 28.04.2011:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 28.04.11:
Informacja o zamiarze przesunięcia terminu składania ofert 15.06.11:
Ogłoszenie o zmianie 21.06.11:
Informacja o modyfikacji treści SIWZ 21.06.2011:
Modyfikacja 21.06.2011:
Wyjaśnienia do SIWZ 08.07.11:
Odpowiedź na pytanie 14.07.11:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
Cena specyfikacji: 150,00PLN
Sprawy organizacyjne: Sprawy organizacyjne: p. Agnieszka Sarnecka, p Grażyna Kudaj, p Ewa Skorupa Sprawy merytoryczne : W zakresie merytorycznym ogólnym: p. Elżbieta Grzesiak, tel. nr 44 633 83 06 w. 12, 691 941 570, p. Monika Kawińska tel. nr 44 633 83 06 w. 33, W sprawach dotyczących systemu sterowania i zasilania energetycznego: p. Wojciech Piech tel. 603 744 541, 44 633 49 50. W sprawach dotyczących części technologicznej: p. Teresa Owczarek, tel. nr 44 633 49 50, 609 561 861, p. Stanisław Swędrak, tel. nr 44 633 49 50, 603 744 421
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego
Termin składania ofert: 18.07.2011 r., godz. 09:45
Miejsce otwarcia ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 110.
Termin otwarcia ofert: 18.07.2011 r. godz. 10.00
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania: Warunki udziału w postępowaniu określone są w punkcie 8 Instrukcji dla Wykonawców
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena 100 %
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011/S 20-031909z dnia 29.01.2011 r.
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
BIP
Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Spółka z o.o.
97-400 Bełchatów ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9
tel.: (+48) 44 634 90 00; (+48) 44 634 90 01; (+48) 44 634 90 02; (+48) 44 633 83 08; (+48) 44 633 83 09; fax: (+48) 44 634 90 05; (+48) 44 633 83 06