Służymy pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę.
Telefon alarmowy:
994
Data opublikowania: 04.08.2010
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Wartość poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy P.Z.P.: Nie
Przedmiot zamówienia: Kontrakt 06 „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w obszarze „Centrum” oraz w nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzeką Rakówką (rejon ul. Bocznej), a także w rejonie Ujęcia Wody” w ramach projektu pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”.
Termin realizacji: Od daty podpisania umowy z Wykonawcą do dnia odbioru końcowego – przejęcia przedmiotu umowy do eksploatacji, nie później niż do 31.05.2012 r. + 60 – miesięczny okres rękojmi i gwarancji, liczony od dnia odbioru końcowego. Przekazanie terenu budowy i rozpoczęcie robót winno nastąpić w terminach określonych w projekcie umowy.
Miejsce realizacji zamówienia: Bełchatów
Wadium: 130 000 PLN. Szczegóły dotyczące wadium zawarte są w punkcie 11 Instrukcji dla wykonawców.
Odbiór specyfikacji: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN”. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 110 Jednostka Realizująca Projekt. Wersja elektroniczna do pobrania ze strony Zamawiającego.
Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu:
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Numer ogłoszenia: 237352 - 2010:
Część I Instrukcja dla Wykonawców:
Część I Załącznik nr 1 do IDW:
Część I Załącznik nr 1 do IDW:
Część I Załącznik nr 2 do IDW:
Część I Załącznik nr 2 do IDW:
Część I Załącznik nr 2a do IDW:
Część I Załącznik nr 2a do IDW:
Część I Załącznik nr 3 do IDW:
Część I Załącznik nr 3 do IDW:
Część I Załącznik nr 4 do IDW:
Część I Załącznik nr 4 do IDW:
Harmonogram 06:
Strona tytułowa Część II:
Część II Projekt umowy:
Część II SIWZ WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ:
Część II Harmonogramu rzeczowo - finansowego:
Opis przedmiotu zamówienia + DP1:
DP2 - Przedmiar robót:
DP2 - Przedmiar robót:
DP3 BIOZ:
UZGODNIENIA UL. 1 MAJA:
UZGODNIENIA UL. BOCZNA - KANALIZACJA SANITARNA:
UZGODNIENIA UL. BOCZNA - WODA:
UZGODNIENIA UJĘCIE:
DOK GEO UJĘCIE BOCZNA:
DOK GEO UL. BOCZNA:
DOK GEO BEŁCHATÓW OLSZT ŻABIA NOWA:
Część graficzna projekt budowlany ujęcie wody I:
Część graficzna projekt budowlany ujęcie wody II:
Droga dojazdowa rejon ul. 1 Maja:
Projekt budowlany zasilania w energie elektryczną pompowni ścieków:
ST-00.00.00 - Wymagania ogólne:
ST-01.01.01 - Roboty ziemne:
ST-02.01.01 - Kanalizacja sanitarna:
ST-02.01.02 - Kanalizacja deszczowa:
ST-02.01.03 - Sieć wodociągowa:
ST-02.02.01 - Beton konstrukcyjny i niekonstrukcyjny:
ST-02.02.02 - Zbrojenie betonu:
ST-02.03.01 - Roboty drogowe:
ST-03.01.01 - Instalacje elektryczne i AKP:
SCHEMATY MONTAŻOWE UL.BOCZNA - WODA:
RYS KD BOCZNA:
RYS KD BOCZNA OPERAT:
RYS KD BOCZNA PR ZAM:
RYS UL BOCZNA KS:
RYS UL BOCZNA WODA:
Modyfikacja treści SIWZ 05.08.10:
WYJAŚNIENIA DO SIWZ 23.08.10:
WYJAŚNIENIA DO SIWZ 30.08.10:
WYJAŚNIENIA DO SIWZ 01.09.10:
WYJAŚNIENIA DO SIWZ 09.09.10:
Zawiadomienie o wyborze oferty :
Poprawione zawiadomienie o wyborze oferty:
Cena specyfikacji: 400,00 PLN brutto, 72,13 VAT, 327,87 netto
Sprawy organizacyjne: Sprawy organizacyjne: Sprawy dotyczące zamówienia publicznego: p. Agnieszka Sarnecka, tel. 44 633 83 06 w. 28. tel. kom.691 941 541, p. Grażyna Kudaj tel. 44 633 83 06 w. 33. Sprawy merytoryczne : p. Elżbieta Grzesiak, p. Mariusz Niezgoda, p. Adrian Woźniak tel. 44 633 83 06 w. 12.,
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 15.09.2010 r. r., godz. 09:45
Miejsce otwarcia ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 110.
Termin otwarcia ofert: 15.09.2010 r. godz. 10.00
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania: Warunki udziału w postępowaniu określone są w punkcie 8 Instrukcji dla wykonawców.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena 100 %
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: 237352-2010 z dnia 04.08.2010 Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Dzienniku Urzędowym UE: 230081-2010 z dnia 04.08.2010 r.
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty :
Poprawione zawiadomienie o wyborze oferty:
BIP
Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Spółka z o.o.
97-400 Bełchatów ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9
tel.: (+48) 44 634 90 00; (+48) 44 634 90 01; (+48) 44 634 90 02; (+48) 44 633 83 08; (+48) 44 633 83 09; fax: (+48) 44 634 90 05; (+48) 44 633 83 06