Służymy pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę.
Telefon alarmowy:
994
Data opublikowania: 29.06.2010
Rodzaj zamówienia: dostawa
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Wartość poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy P.Z.P.: Tak
Przedmiot zamówienia: „Sukcesywne dostawy piasku, pospółki, mieszanki kruszywa wapiennego łamanego i tłucznia wapiennego”. Nr sprawy 16/SK/TI/2010
Termin realizacji: Wymagany termin wykonania zamówienia – sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Miejsce realizacji zamówienia: Bełchatów
Wadium: nie dotyczy
Odbiór specyfikacji: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat. Wersja elektroniczna do pobrania ze strony Zamawiającego. Pliki do pobrania:
Ogłoszenie:
SIWZ:
wybór oferty
Cena specyfikacji: 0,00PLN
Sprawy organizacyjne: Sprawy organizacyjne: p. Agnieszka Sarnecka, Sprawy merytoryczne: p. Andrzej Hofman.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 07.07.2010 r. r., godz. 9:45
Miejsce otwarcia ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 104.
Termin otwarcia ofert: 07.07.2010 r. godz. 10.00
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania: Warunki udziału w postępowaniu określone są w punkcie 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: Warunki udziału w postępowaniu określone są w punkcie 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: cena 100 %
Wybór najkorzystniejszej oferty:
wybór oferty
BIP
Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Spółka z o.o.
97-400 Bełchatów ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9
tel.: (+48) 44 634 90 00; (+48) 44 634 90 01; (+48) 44 634 90 02; (+48) 44 633 83 08; (+48) 44 633 83 09; fax: (+48) 44 634 90 05; (+48) 44 633 83 06