Służymy pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę.
Telefon alarmowy:
994
Data opublikowania: 01.04.2009
Rodzaj zamówienia: dostawa
Rodzaj przetargu: nieograniczony
Wartość poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy P.Z.P.: Tak
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu ciężarowego trzyosiowego (wywrotka trójstronna) o parametrach funkcjonalno-technicznych oraz wymaganym wyposażeniu określonych w załączniku nr 1 do SIWZ.
Termin realizacji: 30.04.2009 r.
Miejsce realizacji zamówienia: Bełchatów
Wadium: nie dotyczy
Odbiór specyfikacji: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat. Wersja elektroniczna do pobrania ze strony Zamawiającego. Pliki do pobrania:
Ogłoszenie:
SIWZ:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
Cena specyfikacji: 0,00PLN.
Sprawy organizacyjne: p. Anna Majchrowska, p. Bogdan Szewczyk.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 09.04.2009 r., godz. 12:45.
Miejsce otwarcia ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 104.
Termin otwarcia ofert: 09.04.2009 r. godz. 13.00.
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania: Warunki udziału w postępowaniu określone są w punkcie 5.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena 100 %.
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
BIP
Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Spółka z o.o.
97-400 Bełchatów ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9
tel.: (+48) 44 634 90 00; (+48) 44 634 90 01; (+48) 44 634 90 02; (+48) 44 633 83 08; (+48) 44 633 83 09; fax: (+48) 44 634 90 05; (+48) 44 633 83 06