Służymy pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę.
Telefon alarmowy:
994
Data opublikowania: 24.02.2017
Rodzaj zamówienia: sprzedaż środka trwałego: 1. Agregat prądotwórczy nr 84ZPP78H12 2. Agregat prądotwórczy nr 69ZPP-250
Rodzaj przetargu: pisemny przetarg nieograniczony
Wartość poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy P.Z.P.: Nie
Przedmiot zamówienia: nie dotyczy
Termin realizacji: nie dotyczy
Miejsce realizacji zamówienia: Sprzedaż-pisemne składanie ofert. Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9.
Wadium: a)„wadium – przetarg na sprzedaż agregat prądotwórczego nr 84ZPP78H12”- w wysokości 1380,00zł b)„wadium – przetarg na sprzedaż agregat prądotwórczego nr 69ZPP-250”- w wysokości 1182,00zł.
Odbiór specyfikacji: Pliki do pobrania:
Ogłoszenie:
Cena specyfikacji: nie dotyczy
Sprawy organizacyjne: Sprawy organizacyjne: p. Paweł Wójcik, Sprawy merytoryczne : p. Andrzej Filipek,
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9.
Termin składania ofert: 01.03.2017 r., godz. 09.00.
Miejsce otwarcia ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 110.
Termin otwarcia ofert: 01.03.2017 r. godz. 09.15
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania: Warunki udziału w postępowaniu określone są w punkcie 2-8.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: Najwyższa zaoferowana cena netto.
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
BIP
Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Spółka z o.o.
97-400 Bełchatów ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9
tel.: (+48) 44 634 90 00; (+48) 44 634 90 01; (+48) 44 634 90 02; (+48) 44 633 83 08; (+48) 44 633 83 09; fax: (+48) 44 634 90 05; (+48) 44 633 83 06