Służymy pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę.
Telefon alarmowy:
994
Data opublikowania: 04.05.2016
Rodzaj zamówienia: Usługi
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Wartość poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy P.Z.P.: Nie
Przedmiot zamówienia: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych na Oczyszczalni ścieków w Bełchatowie” Nr sprawy DO.JRP.ZP-1/2016.
Termin realizacji: do 31.10.2016 r.
Miejsce realizacji zamówienia: Bełchatów
Wadium: 10 000,00 PLN
Odbiór specyfikacji: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego. Wersja elektroniczna do pobrania ze strony Zamawiającego.
Ogłoszenie o zamówieniu:
SIWZ:
Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf:
Załącznik nr 1 do SIWZ.rtf:
Załącznik nr 2 do SIWZ.pdf:
Załącznik nr 2 do SIWZ.rtf:
Załącznik nr 2a do SIWZ.pdf:
Załącznik nr 2a do SIWZ.rtf:
Załącznik nr 2b do SIWZ.pdf:
Załącznik nr 2b do SIWZ.rtf:
Załącznik nr 3 do SIWZ.pdf:
Załącznik nr 3 do SIWZ.rtf:
Załącznik nr 4 do SIWZ.pdf:
Załącznik nr 4 do SIWZ.rtf:
Załącznik nr 5 do SIWZ.pdf:
Załącznik nr 5 do SIWZ.rtf:
Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy.pdf:
Wyjaśnienia do SIWZ - 20.05.2016r.:
Wyjaśnienia do SIWZ - 31.05.2016r.:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Cena specyfikacji: 10 PLN brutto
Sprawy organizacyjne: Sprawy organizacyjne: p. Agnieszka Niziołek Sprawy merytoryczne: p. Wojciech Piech
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 06.06.2016 r., godz. 09:45
Miejsce otwarcia ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 110.
Termin otwarcia ofert: 06.06.2016 r., godz. 10:00
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania: Warunki udziału w postępowaniu określone są w punkcie 8 SIWZ
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena – 80 %, termin realizacji – 20 %
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: W Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: 109940-2016 z dn. 04.05.2016 W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2016/S 087-154362 z dn. 04.05.2016
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
BIP
Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Spółka z o.o.
97-400 Bełchatów ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9
tel.: (+48) 44 634 90 00; (+48) 44 634 90 01; (+48) 44 634 90 02; (+48) 44 633 83 08; (+48) 44 633 83 09; fax: (+48) 44 634 90 05; (+48) 44 633 83 06