Służymy pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę.
Telefon alarmowy:
994
Data opublikowania: 28.12.2015
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Wartość poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy P.Z.P.: Nie
Przedmiot zamówienia: Kontrakt 10A - „Modernizacja węzła przyjmowania ścieków i części mechanicznej oczyszczalni ścieków w Bełchatowie”, realizowany w ramach Projektu pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”.
Nr sprawy DO.JRP.ZP-1/2015.
Termin realizacji: do 15.09.2016 r.
Miejsce realizacji zamówienia: Bełchatów
Wadium: 200 000 PLN
Odbiór specyfikacji: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego. Wersja elektroniczna do pobrania ze strony Zamawiającego.
Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu:
Wyjaśnienia do SIWZ - 11.01.2016r.:
Wyjaśnienia do SIWZ - 13.01.2016r.:
Wyjaśnienia do SIWZ - 19.01.2016r.:
Wyjaśnienia do SIWZ oraz modyfikacja treści SIWZ- 01.02.2016r.:

1) Część I IDW

Część I IDW:
Część I Załącznik nr 1 do IDW:
Część I Załącznik nr 2 do IDW:
Część I Załącznik nr 2a do IDW:
Część I Załącznik nr 2b do IDW:
Część I Załącznik nr 3 do IDW:
Część I Załącznik nr 4 do IDW:
Część I Załącznik nr 5 do IDW:

2) Część II - Umowa z załącznikami

Część II - Projekt umowy:
Część II - Wzór karty gwarancyjnej:
Część II - Projekt Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego:
Część II - Załącznik nr 5 do projektu umowy:

3) Część III - Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami

Część III - Opis przedmiotu zamówienia:
Część III - Załącznik nr 1 - decyzje środowiskowe:
Część III - Załącznik nr 2 - pozwolenie na budowę:

4) Część IIIA - DP1 - PB (projekt budowlany)

Część IIIA - Projekt budowlany - opis:
Część IIIA - Projekt budowlany - rysunki:

5) Część IIIA - DP2 - PW (projekty wykonawcze)

PW_Biofiltr_Elektryka:
PW_Biofiltr_Instalacje:
PW_Biofiltr_Konstrukcja:
PW_Fermenter_Elektryka:
PW_Fermenter_Technologia:
PW_Komora_krat_Architektura:
PW_Komora_krat_Elektryka:
PW_Komora_krat_Instalacje:
PW_Komora_krat_Konstrukcja:
PW_Komora_krat_Technologia:
PW_Komunikacja:
PW_KOW_Elektryka:
PW_KOW_Instalacje:
PW_KOW_Konstrukcja:
PW_KOW_Technologia:
PW_Osadnik_wstepny_Elektryka:
PW_Osadnik_wstepny_Technologia:
PW_PCP1_Architektura:
PW_PCP1_Elektryka:
PW_PCP1_Instalacje:
PW_PCP1_Konstrukcja:
PW_PCP1_Technologia:
PW_PCP2_POW_Architektura:
PW_PCP2_POW_Elektryka:
PW_PCP2_POW_Instalacje:
PW_PCP2_POW_Konstrukcja:
PW_PCP2_POW_Technologia:
PW_Piaskownik_Architektura:
PW_Piaskownik_Elektryka:
PW_Piaskownik_Instalacje:
PW_Piaskownik_Konstrukcja:
PW_Piaskownik_Technologia:
PW_PIX_Elektryka:
PW_PIX_Konstrukcja:
PW_PIX_Technologia:
PW_Pompownia_wody_tech_Elektryka:
PW_Pompownia_wody_tech_Instalacje:
PW_Pompownia_wody_tech_Konstrukcja:
PW_Pompownia_wody_tech_Technologia:
PW_Renowacja_kanalizacji_Technologia:
PW_Sieci_nieprzypisane_Elektryka:
PW_Sieci_nieprzypisane_Automatyka:
PW_Sieci_sanit_zewn_Instalacje:
PW_Sieci_zewnetrzne_Technologia:
PW_St_zl_osadow_Elektryka:
PW_St_zl_osadow_Konstrukcja:
PW_St_zl_osadow_Technologia:
PW_St_zl_sciekow_prz_Elektryka:
PW_St_zl_sciekow_prz_Konstrukcja:
PW_St_zl_sciekow_prz_Technologia:
PW_Zbiornik_defosfatacji_PF_Elektryka:
PW_Zbiornik_defosfatacji_PF_Instalacje:
PW_Zbiornik_defosfatacji_PF_Konstrukcja:
PW_Zbiornik_defosfatacji_PF_Technologia:

6) Część IIIA - DP3 - przedmiary

Część IIIA - Przedmiary robót wykonanych:
Część IIIA - Przedmiary robót niewykonanych:

7) Część IIIB - STWIORB z załącznikami

Część IIIB Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót:
Część IIIB Załącznik nr 1 - decyzje:

Zawiadomienie o wyborze oferty:

Cena specyfikacji: 3 139,75 PLN brutto (2 552,64 PLN netto)
Sprawy organizacyjne: Sprawy organizacyjne: p. Agnieszka Niziołek
Sprawy merytoryczne: p. Wojciech Piech,
p. Krzysztof Rogaliński
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 12.02.2016 r., godz. 09:45
Miejsce otwarcia ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 110.
Termin otwarcia ofert: 12.02.2016 r., godz. 10:00
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania: Warunki udziału w postępowaniu określone są w punkcie 8 Instrukcji dla Wykonawców
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: - cena – 95 %
- okres gwarancji – 5 %
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: W Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: 353244 – 2015 z dnia 28.12.2015
W DUUE: 2015/S 250-456604 z dn. 26.12.2015
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
BIP
Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Spółka z o.o.
97-400 Bełchatów ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9
tel.: (+48) 44 634 90 00; (+48) 44 634 90 01; (+48) 44 634 90 02; (+48) 44 633 83 08; (+48) 44 633 83 09; fax: (+48) 44 634 90 05; (+48) 44 633 83 06