Służymy pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę.
Telefon alarmowy:
994
Data opublikowania: 15.12.2015
Rodzaj zamówienia: Usługa
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Wartość poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy P.Z.P.: Tak
Przedmiot zamówienia: „Pobieranie próbek i badania laboratoryjne wraz z opracowaniem wyników i sporządzeniem sprawozdań z badań wody, ścieków, osadów ściekowych i odpadów z podziałem na zadania.” Nr sprawy 54/SK/ST/2015.
Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 31.12.2016 r.
Miejsce realizacji zamówienia: Bełchatów
Wadium: nie dotyczy
Odbiór specyfikacji: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego. Wersja elektroniczna do pobrania ze strony Zamawiającego. Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu:
SIWZ:
Odpowiedzi na pytania - 18.12.2015r.:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Cena specyfikacji: 0,00 PLN
Sprawy organizacyjne: Sprawy organizacyjne: p. Agnieszka Niziołek Sprawy merytoryczne: p. Małgorzata Jadwiszczak
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 22.12.2015 r., godz. 9:15
Miejsce otwarcia ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 110.
Termin otwarcia ofert: 22.12.2015 r., godz. 9:30
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania: Warunki udziału w postępowaniu określone są w punkcie 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: Cena – 100%
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
BIP
Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Spółka z o.o.
97-400 Bełchatów ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9
tel.: (+48) 44 634 90 00; (+48) 44 634 90 01; (+48) 44 634 90 02; (+48) 44 633 83 08; (+48) 44 633 83 09; fax: (+48) 44 634 90 05; (+48) 44 633 83 06