Służymy pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę.
Telefon alarmowy:
994
Data opublikowania: 30.04.2015
Rodzaj zamówienia: Usługa
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Wartość poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy P.Z.P.: Tak
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia: „Odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwienie wysuszonych osadów ściekowych.”
Nr sprawy 14/SK/NS/2015
Termin realizacji: Wymagany termin wykonania zamówienia
- rozpoczęcie wywozu odpadów – najpóźniej 3 dni robocze od daty podpisania umowy
- zakończenie – maksymalnie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
Miejsce realizacji zamówienia: Bełchatów
Wadium: nie dotyczy
Odbiór specyfikacji: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN." Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego. Wersja elektroniczna do pobrania ze strony Zamawiającego. Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu:
SIWZ + załącznik nr 3 do SIWZ:
Załącznik nr 1 - Formularz oferty:
Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia:
Załącznik nr 4 - Projekt umowy:
Załącznik nr 5 - Sprawozdanie z badań:
Załącznik nr 2 do umowy - Wzór karty przekazania odpadu:
Zmiana treści SIWZ 04.05.2015:
Zawiadomienie o unieważnienie postępowania:
Cena specyfikacji: 0,00PLN
Sprawy organizacyjne: Sprawy organizacyjne: p. Łukasz Borowski
Sprawy merytoryczne: p. Małgorzata Jadwiszczak
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN." Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 07.05.2015r., godz. 09:45
Miejsce otwarcia ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 110.
Termin otwarcia ofert: 07.05.2015r., godz. 10.00
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania: Warunki udziału w postępowaniu określone są w punkcie 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena - 100 %
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o unieważnienie postępowania:
BIP
Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Spółka z o.o.
97-400 Bełchatów ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9
tel.: (+48) 44 634 90 00; (+48) 44 634 90 01; (+48) 44 634 90 02; (+48) 44 633 83 08; (+48) 44 633 83 09; fax: (+48) 44 634 90 05; (+48) 44 633 83 06