Służymy pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę.
Telefon alarmowy:
994
Data opublikowania: 06.08.2014
Rodzaj zamówienia: dostawy
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Wartość poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy P.Z.P.: Nie
Przedmiot zamówienia: „Budowa 44 podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej" w ramach programu pod nazwą: "Lokalny program dofinansowania budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego” Nr sprawy DJP.PP.ZP-5/2014
Termin realizacji: do 30.11.2014r.
Miejsce realizacji zamówienia: Bełchatów
Wadium: 4 000,00 PLN
Odbiór specyfikacji: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN." Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego. Wersja elektroniczna do pobrania ze strony Zamawiającego. Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu:
Część I IDW:
Część I Załącznik nr 1 do IDW Formularz oferty:
Część I Załącznik nr 2 do IDW:
Część I Załącznik nr 2a do IDW:
Część I Załącznik nr 3 do IDW:
Część I Załącznik nr 4 do IDW:
Część I Załącznik nr 5 do IDW:
Część II Projekt umowy:
Część II Załącznik nr 5 do umowy - oświadczenie o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego:
Część II Załącznik nr 7 do umowy:
Część II Projekt harmonogramu rzeczowo - finansowego:
Część II Wzór karty gwarancyjnej:
Część IIIa Opis przedmiotu zamówienia:
Część IIIb Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót:
Agatowa dz. 328 na 29:
Brzozowa 2:
Czapliniecka 99:
Czyżewskiego 73:
Czyżewskiego 134:
Daleka:
Gliniana 4:
Gołasia dz. 24 na 15:
Graniczna 32:
Graniczna 34:
Granitowa dz. 328 na 39:
Halupczoka 5:
Jutrzenki 27:
Kempfinówka:
Kraszewskiego i Chełmońskiego:
Lipowa 139:
Ludwikowska 16B:
Ludwikowska 100:
Łasaka dz. 30 na 31:
Marusarzówny dz. 31 na 18:
Marusarzówny dz. 31 na 21:
Marusarzówny dz. 31 na 22:
Narutowicza 8:
Nowa 60:
Podleśna dz. 81 na 10:
Przejazd 1
Różana 4:
Rzymowskiego dz. 27 na 9:
Spokojna dz. 221 na 2:
Stamma:
Wagnera dz. 26 na 16:
Wojska Polskiego 160:
Wojska Polskiego 169A, 169B, dz. 207 na 9, 207 na 10:
Zamoście 100A:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
Cena specyfikacji: 0,00 PLN
Sprawy organizacyjne: Sprawy organizacyjne: p. Agnieszka Sarnecka,
Sprawy merytoryczne: p. Adrian Woźniak
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN." Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 25.08.2014r., godz. 09:45
Miejsce otwarcia ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 110.
Termin otwarcia ofert: 25.08.2014r., godz. 10:00
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania: Warunki udziału w postępowaniu określone są w punkcie 8 IDW
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena 100 %
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: Numer ogłoszenia: 169979 - 2014 z dnia 06.08.2014
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
BIP
Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Spółka z o.o.
97-400 Bełchatów ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9
tel.: (+48) 44 634 90 00; (+48) 44 634 90 01; (+48) 44 634 90 02; (+48) 44 633 83 08; (+48) 44 633 83 09; fax: (+48) 44 634 90 05; (+48) 44 633 83 06