Służymy pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę.
Telefon alarmowy:
994
Data opublikowania: 05.09.2013
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Wartość poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy P.Z.P.: Tak
Przedmiot zamówienia: „Przebudowa części budynku socjalno – magazynowego, położonego przy ul. Św. Faustyny Kowalskiej nr 9 w Bełchatowie, na potrzeby biurowe”. Nr sprawy DJT.TI.ZP-4/2013
Termin realizacji: do 31 października 2013 roku
Miejsce realizacji zamówienia: Bełchatów
Wadium: 4 000,00 PLN
Odbiór specyfikacji: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego. Wersja elektroniczna do pobrania ze strony Zamawiającego. Pliki do pobrania:
Ogłoszenie:
Część I IDW:
Część I Załącznik nr 1 do IDW Formularz oferty:
Część I Załącznik nr 2 do IDW:
Część I Załącznik nr 2a do IDW:
Część I Załącznik nr 3 do IDW:
Część I Załącznik nr 4do IDW:
Część I Załącznik nr 5 do IDW:
Część II Projekt umowy:
Część II Wzór karty gwarancyjnej:
Część III Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót ST 00:
Część III Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót ST 01:
Dokumentacja techniczna przebudowy wnętrz:
Kosztorys branża budowlana:
Kosztorys Instalacje:
Nadzór budowlany i projektowanie:
Rysunki:
Odpowiedzi na pytania 12.09.2013r.:
Wyjaśnienia do SIWZ 18.09.2013r.:
Ogłoszenie 4.10.2013r.:
Cena specyfikacji: nie dotyczy
Sprawy organizacyjne: Sprawy organizacyjne: p. Agnieszka Sarnecka, Sprawy merytoryczne :p. Andrzej Hofman, p. Maciej Iwański
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 20.09.2013 r., godz. 09:45
Miejsce otwarcia ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 110.
Termin otwarcia ofert: 20.09.2013.godz. 10.00
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania: Warunki udziału w postępowaniu określone są w punkcie 8 Instrukcji dla Wykonawców.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena 100 %
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: 179323 - 2013
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
BIP
Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Spółka z o.o.
97-400 Bełchatów ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9
tel.: (+48) 44 634 90 00; (+48) 44 634 90 01; (+48) 44 634 90 02; (+48) 44 633 83 08; (+48) 44 633 83 09; fax: (+48) 44 634 90 05; (+48) 44 633 83 06