Służymy pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę.
Telefon alarmowy:
994
Data opublikowania: 26.04.2013
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Wartość poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy P.Z.P.: Tak
Przedmiot zamówienia: „Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Bełchatowie”. Nr sprawy JRP.PP.ZP-1/2013
Termin realizacji: do 31 grudnia 2013 roku
Miejsce realizacji zamówienia: Bełchatów
Wadium: nie dotyczy
Odbiór specyfikacji: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego. Wersja elektroniczna do pobrania ze strony Zamawiającego.
Pliki do pobrania:
Ogłoszenie w Biuletynie UZP :
Ogłoszenie w Biuletynie UZP 16.05.2013 :
Część I IDW :
Załącznik nr 1 do IDW Formularz oferty:
Część I Załącznik nr 2 do IDW:
Część I Załącznik nr 2a do IDW:
Część I Załącznik nr 3 do IDW:
Część I Załącznik nr 4do IDW:
Część I Załącznik nr 5 do IDW:
Część I Załącznik nr 6 do IDW:
Część II projekt harmonogramu rzeczowo-finansowy 2:
Część II Projekt umowy :
Część II SIWZ - załącznik nr 5 do umowy - oświadczenie o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego:
Część II Wzór karty gwarancyjnej:
Część III Program Funkcjonalno-Użytkowy:
Asnyka 6, 7, 9, 10:
Baczyńskiego 67-7 i 62-1:
Brzechwy 6:
Czyżewskiego 82:
Czyżewskiego 108a:
Czyżewskiego 110:
Daleka 55f:
Daleka 262-2:
Daleka 277-7:
Jutrzenki 2:
Jutrzenki 8:
Jutrzenki 99-26:
Kaczeńcowa 85-13:
Kasztanowa 88-4 i 89-4:
Kletnia 20:
Konwaliowa 10:
Konwaliowa 18:
Leśmiana 5:
Ludwikowska 4a:
Ludwikowska 6:
Ludwikowska 41:
Ludwikowska 47:
Ludwikowska 72:
Ludwikowska 76:
Ludwikowska 80-16:
Pod ługami 537-4:
Polna:
Pozwolenia:
Rubinowa 366-28:
Wesoła 1:
Wesoła 7:
Wesoła 8:
Wesoła 13:
Wesoła 16:
Wesoła 14:
Wesoła 19:
Wojska polskiego 15:
Wojska polskiego 161:
Wspólna 38h:
Zamoście 109:
Zamoście 115:
Informacja do Wykonawców 30.04.2013:
Wyjaśnienia do SIWZ 10.05.2013:
Wyjaśnienia do SIWZ 16.05.2013:
Unieważnienie postępowania:
Cena specyfikacji: 220PLN
Sprawy organizacyjne: Sprawy organizacyjne: p. Agnieszka Sarnecka, Sprawy merytoryczne :p. Adrian Woźniak
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 17.05.2013 r., godz. 09:45
Miejsce otwarcia ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 110.
Termin otwarcia ofert: 17.05.2013., godz. 10.00
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania: Warunki udziału w postępowaniu określone są w punkcie 8 Instrukcji dla Wykonawców.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena 100 %
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: 63959-2013
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Unieważnienie postępowania:
BIP
Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Spółka z o.o.
97-400 Bełchatów ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9
tel.: (+48) 44 634 90 00; (+48) 44 634 90 01; (+48) 44 634 90 02; (+48) 44 633 83 08; (+48) 44 633 83 09; fax: (+48) 44 634 90 05; (+48) 44 633 83 06